Μέλη της ΟΒΕΣ συμμετείχαν στο δεύτερο διμερές εργαστήριο του προγράμματος STRENGTHENING INVOLVEMENT, που διοργανώθηκε από την ΔΕΟΚ - Δημοκρατική Εργατική Ομοσπονδία Κύπρου, στη Λεμεσό, στις 2 - 3 Ιουλίου 2018.

Για περισσότερες πληροφορίες, το πρόγραμμα και τις παρουσιάσεις παρακαλούμε επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του προγράμματος http://strengtheninginvolvement.obes.gr/