Μέλη της ΟΒΕΣ συμμετείχαν στο δεύτερο διμερές εργαστήριο του προγράμματος STRENGTHENING INVOLVEMENT, που διοργανώθηκε από την UHM Voice of the Workers, στη Βαλέτα της Μάλτας, στις 16 - 17 Ιουλίου 2018.

Για περισσότερες πληροφορίες, το πρόγραμμα και τις παρουσιάσεις παρακαλούμε επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του προγράμματος http://strengtheninginvolvement.obes.gr/