Το εκπαιδευτικό κέντρο της Γερμανικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου zbb διοργάνωσε στη Γερμανία webinar με θέμα «Ο αντίκτυπος της κρίσης Covid-19, συμπεράσματα και κατευθυντήριες γραμμές για την ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων των εκπροσώπων των εργαζομένων» στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου από τη ΓΔ Απασχόληση της ΕΕ έργου New Challenges+.