Για επιχειρήσεις ευρωπαϊκών διαστάσεων, δηλαδή επιχειρήσεις που έχουν έδρα σε 2 τουλάχιστον κράτη-μέλη και οι οποίες απασχολούν συνολικά τουλάχιστον 1.000 άτομα, εκ των οποίων σε καθένα από τα 2 κράτη-μέλη να έχουν 150 εργαζόμενους προβλέπεται ενημέρωση και διαβούλευση σε διακρατικό (Ευρωπαϊκό) επίπεδο με βάση την Οδηγία 2009/38. Οι επιχειρήσεις αυτές έχουν ήδη ιδρύσει ή έχουν το δικαίωμα να ιδρύσουν Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Εργαζομένων, το οποίο είναι επιφορτισμένο με την ενημέρωση και διαβούλευση επί διακρατικών θεμάτων και όσον αφορά το κλείσιμο εγκαταστάσεων/μονάδων σε κάποια χώρα μέλος.

Τα Ευρωπαϊκά Συμβούλια Εργαζομένων (ΕΣΕ) είναι θεσμός που επίσημα λειτουργεί από το 1994 (βάσει της Οδηγίας 94/45) και είναι πολύ περισσότερο εξειδικευμένος, για παράδειγμα ως προς τις διαδικασίες, διαπραγμάτευση, επικουρικές διατάξεις και κυρώσεις από τον αντίστοιχο θεσμό της ενημέρωσης και διαβούλευσης σε εθνικό επίπεδο.

Σύμφωνα με την Οδηγία 2009/38 " ενημέρωση" είναι η διαβίβαση στοιχείων από τον εργοδότη στους εκπροσώπους των εργαζομένων προκειμένου αυτοί να κατατοπιστούν για το εκάστοτε θέμα και να το εξετάσουν· η ενημέρωση πραγματοποιείται στον κατάλληλο χρόνο, με τον κατάλ¬ληλο τρόπο και το κατάλληλο περιεχόμενο, ώστε να μπορούν οι εκπρόσωποι των εργαζομένων να εξετάσουν σε βάθος τις πιθανές συνέπειες και, ενδεχομένως, να προετοιμάζουν τις διαβουλεύσεις με το αρμόδιο όργανο της επιχείρησης ή του ομίλου επιχειρήσεων κοινοτικής κλίμακας.

Σύμφωνα με την ίδια Οδήγία " διαβούλευση" είναι η καθιέρωση διαλόγου και ανταλλαγής απόψεων μεταξύ των εκπροσώπων των εργαζομένων και της κεντρικής διεύθυνσης ή οποιουδήποτε άλλου καταλληλότερου οργάνου διευθυντικού επιπέδου, σε χρόνο, με τρόπο και με περιεχόμενο που δίνουν τη δυνατότητα στους εκπροσώπους των εργαζομένων, με βάση τα στοιχεία που παρασχέθηκαν, να διατυπώσουν γνώμη για τα προτεινόμενα μέτρα με τα οποία σχετίζεται η διαβούλευση, με κάθε επιφύλαξη των ευθυνών της διοίκησης και σε εύλογη προθεσμία, η οποία μπορεί να λαμβά¬νεται υπόψη από την επιχείρηση κοινοτικής κλίμακας ή τον όμιλο επιχειρήσεων κοινοτικής κλίμακας.

Η ΟΒΕΣ αποτελεί τη δευτεροβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση, που έχει αγωνιστεί επί σειρά ετών σε εθνικό και διακρατικό επίπεδο για τη σωστή εφαρμογή των Οδηγιών για τα ΕΣΕ.

Επίσης η ΟΒΕΣ έχει παρουσιάσει στην Ελλάδα τα προβλεπόμενα για την εκπροσώπηση των εργαζομένων στην Ευρωπαική Εταιρεία (SE).

Σχετικές δράσεις