Το Δ.Σ. της ΟΒΕΣ πραγματοποίησε σήμερα 17/5 συνάντηση με το Γ. Γραμματέα του Υπουργείου Εργασίας κ. Νεφελούδη. Στη συνάντηση κατατέθηκαν οι προτεινόμενες θέσεις της ΟΒΕΣ οι οποίες αφορούν την αναθεώρηση του ΠΔ 240/2006 ως προς την ενημέρωση και τη διαβούλευση των εργαζομένων με τους εργοδότες σε φιλεργατική κατεύθυνση για το λόγο ότι το ΠΔ 240/2006 δεν είναι σύμφωνο με την Κοινοτική οδηγία 2002/14 την οποία ενσωματώνει στην ελληνική νομοθεσία.

Ενδεικτικά οι θέσεις της ΟΒΕΣ είναι:

  1. Οι κυρώσεις στους εργοδότες πρέπει να είναι αποτελεσματικές, αποτρεπτικές και αναλογικές σύμφωνα με το άρθρο 8 της οδηγίας 2002/14.
  2. Σε περίπτωση σοβαρής παραβίασης εκ μέρους του εργοδότη των υποχρεώσεων ενημέρωσης και διαβούλευσης που έχουν άμεσες συνέπειες όσον αφορά την ουσιαστική τροποποίηση ή τη λύση των συμβάσεων ή των σχέσεων εργασίας, οι αποφάσεις του εργοδότη δεν θα επιφέρουν νομικές συνέπειες στις συμβάσεις ή τις σχέσεις εργασίας των εργαζομένων που θίγονται.
  3. Προσδιορισμός των πρακτικών λεπτομερειών άσκησης του δικαιώματος ενημέρωσης και διαβούλευσης, όπως απαιτεί η Οδηγία (γραπτή ενημέρωση, τήρηση πρακτικών στη διαβούλευση κλπ).

Στην συνάντηση αυτή οι συνδικαλιστές, μεταξύ των οποίων και της ΒΙΟ.ΜΕ και του Praktiker, έθεσαν και τη δική τους εμπειρία από την εφαρμογή του ΠΔ 240 καθώς και θέματα που τους απασχολούν αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας.

Τα θέματα ενημέρωσης και διαβούλευσης θα γίνονται ολοένα και περισσότερο έντονα με την πάροδο του χρόνου. Τέθηκαν επίσης θέσεις της ΟΒΕΣ για τα Ευρωπαϊκά Συμβούλια Εργαζομένων, Ευρωπαϊκή Εταιρεία κλπ.